Hyppää sisältöön

Kunnille materiaalit

Oppilaille kyselyitä

Joensuun palautekysely harrastusryhmiin osallistuville kevät 2023 (.pdf) Kysely on toteutettu Webropolilla.

Lahden palautekysely harrastusryhmiin osallistuville kevät 2023 (.pdf) Ohjaaja teettää kyselyn oppilaille ryhmissä.

Lahden harrastuskysely kevät 2023 (.pdf.): Webropolilla toteutettu harrastuskysely, joka teetetään kaikilla kouluilla 3.-9.-luokkalaisille. Word-tiedostossa näkyy kysymysten polutuksia (jos vastaa kyllä, mitä kysymyksiä tulee näkyviin jne.).

Lahden harrastuskysely 7.-luokkalaille vapaa-ajan vietosta sekä harrastuksista 2023 (.pdf)

Nurmijärven harrastuskysely 2023 (.pdf): Vuonna 2023 Nurmijärven harrastuskyselyyn kattavuus on noin n. 2100/4800 oppilasta. (Valtakunnalliseen koululaiskyselyyn vastauksia kunnassa saatiin reilu 500.) Kysely on tehty Microsoft Formsilla ja jaettu suoralla vastauslinkillä rehtoreille, opettajille, huoltajille ja oppilaille. Aineistosta saa suodatettua mm. koulu- ja luokkakohtaiset kerhotoiveet sekä tietoa siitä, kuinka monella HSM-kerhoihin osallistuneella ei ole säännöllistä harrastusta, kuinka he kulkevat kouluun ja miten aktiivinen heidän välituntinsa on.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Valtakunnallinen koululaiskysely 2022 kuvakaappauksina (.pdf)

Harrastustoiveiden kysely oppilaille, kevät 2022, Limingan malli (.pdf)

Kysely harrastustaustan selvittämiseksi 6.-luokkalaille, syksy 2021, Nokian malli (.pdf)

Palautekysely erityiskoulujen oppilaille, syksy 2021, Helsingin malli (.pdf)

Palautekysely suomenkielisten koulujen oppilaille, kevät 2022, Helsingin malli (.pdf)

Palautekysely ruotsinkielisten koulujen oppilaille (på svenska), syksy 2022, Helsingin malli (.pdf)

Äänestys- ja arviointikysely oppilaille, kevät 2022, Raaseporin malli

Röstnings- och utvärderingsblankett

Kuntakyselyn ja harrastusten järjestäjien kyselyn tulokset

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti kunnille kyselyn Harrastamisen Suomen mallin toteutuksesta ja jatkuvuudesta syksyllä 2021. Kyselyyn vastasi 136 kuntaa.
Kooste kuntakyselyn tuloksista (.pdf)
Kuntakyselyn kaikki tulokset (.pdf)

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti harrastusten järjestäjille kyselyn 21.12.2021 – 14.1.2022. Kyselyyn vastasi 479 osallistujaa.
Harrastusten järjestäjien kyselyn tulokset (.pdf)

Harrastamisen Suomen mallin arviointi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut opetus- ja kulttuuriministeriön tilauksesta Harrastamisen Suomen mallin toimivuutta, vaikutuksia ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Mallin onnistumista arvioitiin erityisesti lasten ja nuorten kokemusten näkökulmasta. Harrastamisen Suomen mallin arvioinnin tiedonkeruu toteutettiin keräämällä haastatteluaineistoja kuudesta kunnasta, joissa malli on saatu toimimaan onnistuneesti. Näiden myönteisten esimerkkien avulla on päästy kiinni siihen, miten erilaisiin toimintaa koskeviin haasteisiin voidaan vastata. Arvioinnin tarkoituksena on levittää tietoa mallin toiminnan hyvistä käytänteistä. Arvioinnin tiedonkeruussa kuultiin 88 peruskoulun oppilasta ja 67 paikallista toimijaa. Huoltajille suunnattuun kyselyyn vastasi 43 huoltajaa.

Arviointiraportti ”Mielekästä vapaa-aikaa, kavereita ja koordinaatiota – Harrastamisen Suomen mallin arviointi”

Arvioinnin julkistamistilaisuus pidetiin 25.4.2023 webinaarina. Webinaarin tallenne on katsottavissa Karvin Youtubekanavalla.

Opinnäytetöitä, tutkielmia ja raportteja

Muut Harrastamisen Suomen mallin materiaalit


Rovaniemen harrastusresepti toimintamallin diat (.pdf)


Hyviä käytänteitä kunnille parkourkerhojen toteuttamiseksi, Suomen Parkour ry:n ohje (.pdf)

Harrastustoiminnan kriteerit, Helsingin malli (.pdf)

Hyvät ohjeistukset terveellisten välipalojen koostamiseen löytyvät Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) julkaisemasta Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuosituksesta

Ylöjärven Harrastamisen Suomen mallin video, jossa kerrotaan mallista ja etsivästä harrastustoiminnasta.

Harrastamisen Ylöjärven malli

Nousiaisissa jokaisella koululla järjestetään Harrastamisen Suomen mallin harrastuskerhoja.

Nousiaisten Harrastamisen Suomen mallin kerhotoiminnan esittely. Nousiaisissa jokaisella koululla järjestetään mallin mukaista kerhotoimintaa.
Jaa somessa: