Hyppää sisältöön

Kunnille materiaalit

Oppilaille kyselyitä

Lasten kuulemisen käsikirja 2024. Käsikirjassa on konkreettisia työkaluja ja välineitä lapsilähtöiseen lasten kuulemiseen. Käsikirja on julkaistu Itlan Opaste-julkaisusarjassa suomen (pdf.) ja ruotsin (pdf.) kielellä.

Paltamon Harrastamisen Suomen mallin harrastuskysely lukuvuodelle 2024-2025 (.pdf)
1.-9. lk. oppilaat vastaavat kyselyyn opettajajohtoisesti luokassa tammikuussa 2024. Mikäli oppilas ei ole jostain syystä (esim. poissaolon tms. vuoksi) vastannut kyselyyn, voi kyselyyn käydä vastaamassa Webropolissa.

Eskareille harrastuskysely 2023, Tornion malli (.pdf)

Joensuun palautekysely harrastusryhmiin osallistuville kevät 2023 (.pdf) Kysely on toteutettu Webropolilla.

Lahden palautekysely harrastusryhmiin osallistuville kevät 2023 (.pdf) Ohjaaja teettää kyselyn oppilaille ryhmissä.

Lahden harrastuskysely kevät 2023 (.pdf.): Webropolilla toteutettu harrastuskysely, joka teetetään kaikilla kouluilla 3.-9.-luokkalaisille. Word-tiedostossa näkyy kysymysten polutuksia (jos vastaa kyllä, mitä kysymyksiä tulee näkyviin jne.).

Lahden harrastuskysely 7.-luokkalaille vapaa-ajan vietosta sekä harrastuksista 2023 (.pdf)

Nurmijärven harrastuskysely 2023 (.pdf): Vuonna 2023 Nurmijärven harrastuskyselyyn kattavuus on noin n. 2100/4800 oppilasta. (Valtakunnalliseen koululaiskyselyyn vastauksia kunnassa saatiin reilu 500.) Kysely on tehty Microsoft Formsilla ja jaettu suoralla vastauslinkillä rehtoreille, opettajille, huoltajille ja oppilaille. Aineistosta saa suodatettua mm. koulu- ja luokkakohtaiset kerhotoiveet sekä tietoa siitä, kuinka monella HSM-kerhoihin osallistuneella ei ole säännöllistä harrastusta, kuinka he kulkevat kouluun ja miten aktiivinen heidän välituntinsa on.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Valtakunnallinen koululaiskysely 2022 kuvakaappauksina (.pdf)

Harrastustoiveiden kysely oppilaille, kevät 2022, Limingan malli (.pdf)

Kysely harrastustaustan selvittämiseksi 6.-luokkalaille, syksy 2021, Nokian malli (.pdf)

Palautekysely erityiskoulujen oppilaille, syksy 2021, Helsingin malli (.pdf)

Palautekysely suomenkielisten koulujen oppilaille, kevät 2022, Helsingin malli (.pdf)

Palautekysely ruotsinkielisten koulujen oppilaille (på svenska), syksy 2022, Helsingin malli (.pdf)

Äänestys- ja arviointikysely oppilaille, kevät 2022, Raaseporin malli

Röstnings- och utvärderingsblankett

Kuntakyselyn ja harrastusten järjestäjien kyselyn tulokset

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti kunnille kyselyn Harrastamisen Suomen mallin toteutuksesta ja jatkuvuudesta syksyllä 2021. Kyselyyn vastasi 136 kuntaa.
Kooste kuntakyselyn tuloksista (.pdf)
Kuntakyselyn kaikki tulokset (.pdf)

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti harrastusten järjestäjille kyselyn 21.12.2021 – 14.1.2022. Kyselyyn vastasi 479 osallistujaa.
Harrastusten järjestäjien kyselyn tulokset (.pdf)

Harrastamisen Suomen mallin arviointi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut opetus- ja kulttuuriministeriön tilauksesta Harrastamisen Suomen mallin toimivuutta, vaikutuksia ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Mallin onnistumista arvioitiin erityisesti lasten ja nuorten kokemusten näkökulmasta. Harrastamisen Suomen mallin arvioinnin tiedonkeruu toteutettiin keräämällä haastatteluaineistoja kuudesta kunnasta, joissa malli on saatu toimimaan onnistuneesti. Näiden myönteisten esimerkkien avulla on päästy kiinni siihen, miten erilaisiin toimintaa koskeviin haasteisiin voidaan vastata. Arvioinnin tarkoituksena on levittää tietoa mallin toiminnan hyvistä käytänteistä. Arvioinnin tiedonkeruussa kuultiin 88 peruskoulun oppilasta ja 67 paikallista toimijaa. Huoltajille suunnattuun kyselyyn vastasi 43 huoltajaa.

Arviointiraportti ”Mielekästä vapaa-aikaa, kavereita ja koordinaatiota – Harrastamisen Suomen mallin arviointi”

Arvioinnin julkistamistilaisuus pidetiin 25.4.2023 webinaarina. Webinaarin tallenne on katsottavissa Karvin Youtubekanavalla.

Opinnäytetöitä, tutkielmia ja raportteja

Woodhouse Amy, 2024: Increasing Children and Young People’s Access to Hobbies and Leisure Activities

Kokkonen Sini-Elina, 2023: 6.–9.-luokkalaisten sosiaaliset esteet liikuntaharrastukselle

Peltonen Heli, 2023: Miten osallistuisin? Vantaalaisten nuorten harrastuneisuuden ja osallisuuden edistäminen palvelumuotoilun keinoin

Sillanmikko Kimmo, 2023: ”Se on kivaa, koska et ole yksin” : pelilliset menetelmät apuna etsimässä laadullista tietoa lasten ja nuorten harrastustoiveista

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Laimi Tanja, Pusa Aino-Maria, Rajala Katja ja Stenvall Elina, 2023, Mielekästä vapaa-aikaa, kavereita ja koordinaatiota – Harrastamisen Suomen mallin arviointi

Kiltilä Katarina, 2022: Lastensuojelun näkökulma Harrastamisen Suomen malliin

Rantanen Anu-Leena, 2022: Oma juttu kaikille – Mikkelin malli Harrastamisen Suomen mallin pilotissa

Räty Tanja, 2022: Jyväskylän harrastamisen malli lapsen oikeuksien toteuttajana

Rönkkö Aatu, 2022: Listening to Children’s Voice: developing a questionnaire to gather information about hobbies and leisure time activities

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr. Kaarakainen Suvi-Sadetta, Hiilamo Aapo ja Ristikari Tiina 2022: Lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventamisen mahdollisuudet kunnissa nykymuotoisessa valtionavustusjärjestelmässä

Sainio Jarno, 2021: Harrastamisen Suomen malli, etsivän harrastustoiminnan kehittäminen
Nousiaisten kunnassa

Nikkarinen Pihla, 2021: Koripalloseurat ja iltapäivätoiminnan käynnistäminen

Hietala Heli, 2021: 4H kumppanina Harrastamisen Suomen mallissa

Asiala Varpu, 2021: Kulttuuriharrastusten tuottaminen kouluympäristössä : kulttuuriharrastustoimijoiden kokemuksia Harrastamisen Suomen mallin pilottivaiheesta

Alamäki Olli & Tukia Juho, 2021: Harrastamisesta hyvinvointia – vaikuttavuusperusteinen malli koulupäivän yhteydessä järjestettävään harrastustoimintaan Vesilahdessa

Elisa Hietala, Aluehallintovirastojen julkaisuja 129/2021: Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen käyttö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2020

Muut Harrastamisen Suomen mallin materiaalit


Rovaniemen harrastusresepti toimintamallin diat (.pdf)


Hyviä käytänteitä kunnille parkourkerhojen toteuttamiseksi, Suomen Parkour ry:n ohje (.pdf)

Harrastustoiminnan kriteerit, Helsingin malli (.pdf)

Hyvät ohjeistukset terveellisten välipalojen koostamiseen löytyvät Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) julkaisemasta Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuosituksesta

Ylöjärven Harrastamisen Suomen mallin video, jossa kerrotaan mallista ja etsivästä harrastustoiminnasta.

Harrastamisen Ylöjärven malli

Nousiaisissa jokaisella koululla järjestetään Harrastamisen Suomen mallin harrastuskerhoja.

Nousiaisten Harrastamisen Suomen mallin kerhotoiminnan esittely. Nousiaisissa jokaisella koululla järjestetään mallin mukaista kerhotoimintaa.
Jaa somessa: