Hyppää sisältöön

Porin Harrastamisen malli on sivistystoimialan yhteinen työkalu

Porissa yläkoululaiset tykkäävät nostaa painoja punttisalilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mahdollistama Harrastamisen Porin malli on Porin kaupungin sivistystoimialan yhteinen työkalu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Porin mallissa ovat vahvasti mukana liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja opetusyksikkö, jonka avulla taataan monialainen ote mallin toiminnan toteuttamiseksi.

”Hybridiryhmät” ja kahden aikuisen malli mahdollistavat monipuolisen harrastustoiminnan

Porissa monipuolisuus on ykkösjuttu. Kaikki harrastusryhmät halutaan tuottaa mahdollisimman laajamittaisesti, sillä sitä kautta lapset ja nuoret saavat kokemuksia mahdollisimman monista erilaisista harrastustoiminnoista ja näin voivat löytää vielä piilevän innostuksensa vaikka parkouria, ruoanlaittoa, akvarellimaalausta tai joogaa kohtaan. Tarjottavien toimintojen laaja kirjo onkin juuri yksi harrastamisen mallin upeimmista mahdollisuuksista. Porin mallissa saa myös harrastaa missä tahansa koulussa. Jos oman lähikoulun tarjonnasta ei löydy itselle mieluista harrastusta niin voi vapaasti ilmoittautua sähköisen varausjärjestelmän kautta muissa kouluissa tarjottuihin harrastustoimintoihin. Tämä ”vapaan liikkuvuuden” käyttöönotto on paitsi lisännyt osallistumismahdollisuuksia rutkasti myös kasvattanut toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten lukumäärää merkittävästi. Erityisesti yläkoululaisten harrastuksia on pyritty viemään autenttisempiin harrastusympäristöihin, sillä he haluavat koulupäivän päätteeksi poistua koulun tiloista. Meillä yläkouluikäiset siis valtaosin tanssivat tanssistudioissa ja nostavat painoja punttisaleilla.

Alusta alkaen Porissa on mahdollisuuksien mukaan yhdistetty eri alojen harrastustoimintoja.
Pilottivaiheen hankkeemme nimi olikin Harrastushybridi. Loimme lasten ja nuorten harrastustoiveiden pohjalta hybiridikursseja, joissa pyrimme yhdistämään eri alojen toimintoja mielekkäästi toisiinsa. Esimerkiksi video- ja/tai valokuvausta parkouriin ja skeittaukseen tai varta vasten luotuja eri musiikkigenrejen soittolistoja punttisalitreeneihin. Yhtenä erityispiirteenä on läpi hankkeen ollut myös ”Selviytyjät”-kurssi, jossa keskeisenä sisältönä on toimia ryhmässä ulkotilassa, viikoittaisen harrasteen vaihdellessa retkiruoanlaitosta suunnistukseen.

Harrastusryhmiä ohjataan kahden aikuisen mallilla

Harrastamisen Porin mallia on pilottivaiheesta saakka toteutettu kahden aikuisen mallina siten, että harrastuksen ohjaajan lisäksi mukana toiminnassa on koulun koulunkäynninohjaaja tai muu toiminnan järjestämispaikassa työskentelevä henkilö (pl. yläkoululaisille koulun ulkopuolisissa tiloissa järjestetyt harrastukset). Kyseinen henkilö tavallisimmin tuntee valtaosan harrastajista jo etukäteen, joka osaltaan madaltaa lasten ja nuorten kynnystä osallistua hankkeen toimintoihin. Keväällä 2023 julkaistu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin tutkimus Harrastamisen Suomen mallista vahvisti tätä toteuttamistapaa entisestään. Tutkimuksessa nousi vahvasti esiin, että lapset ja nuoret haluava konkreettisen harrastustoiminnan lisäksi aikaa keskustelulle sekä kiireettömille kohtaamisille luotettavien aikuisten kanssa. Kahden aikuisen osallistuminen harrastustoimintaan vastaa todistetusti hyvin tähän tavoitteeseen.

Vapaamuotoista höntsäilyä ja kaupungin tilojen tehokkaampaa käyttöä

Yhtenä mainiona toimintamuotona ovat paljon kiitosta osallistujiltaan keränneet nuoriso-ohjaajien nuorisotiloilla pitämät Porin mallin harrastukset. Tällä toiminnalla madalletaan kynnystä osallistua muihinkin nuorisoyksikön tarjoamiin palveluihin, kun Harrastamisen mallin kautta ohjaajat ja tilat ovat jo entuudestaan tuttuja. Myös kaupungin liikuntatilat ja liikunnanohjaajat ovat osaltaan mallissa laajalti mukana. Esimerkiksi Harrastamisen Porin mallin höntsä-toiminnot toteutetaan kokonaisuudessaan yhteistyössä liikuntayksikön kanssa. Höntsä-toiminta (organisoimatonta, mutta valvottua omatoimisesti tapahtuvaa monipuolista liikkumista eri lajeja kokeillen) aloitettiin Porissa loppusyksystä 2022 ja positiivisen palautteen ja odotukset ylittäneen kävijämäärän seurauksena sitä laajennettiin jo kevään 2023 aikana. Lukuvuonna 2023-2024 eri puolilla Poria toimii kolme erilaisia lajikokeiluja tarjoavaa höntsäkerhoa ja viikoittainen kävijämäärä pyörii 120-150 liikkujassa. Positiivisinta höntsäilyssä on se, että monet osallistujista ole aktiivisesti minkään muun (urheilu)harrastuksien parissa.

Yhdistykset ja seurat elintärkeitä toiminnan onnistumisen kannalta

Lukuvuoteen 2023-2024 otimme isoksi tavoitteeksi mallin tasavertaistamisen useammasta eri näkökulmasta. Harrastamisen mallin ohjaajien tuntikorvauksiin tehtiin muutoksia ja korvauksen summa onkin nyt kaikille ohjaajille sama. Saimme palkattua hankkeeseen, koordinaattorin lisäksi, ammattilaisen harrastustoiminnanohjaajaksi, joka pystyy ohjaamaan päivittäin eri kouluilla ja takamaan näin laadukkaan ja tasalaatuisen harrastustoiminnan eri ympäristöissä. Harrastamisen Porin mallia on markkinoitu paikallisille 3. sektorin liikunta-, kulttuuri-, ja taidetoimijoille useiden eri väylien avulla, jolla on pyritty takaamaan mahdollisimman kattava ja tasapuolinen tiedonkulku potentiaalisille harrastustoimintojen järjestäjille. Yhdistysten ja seurojen kautta saatava osaaminen on mallin toteutumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Huomionarvoista on myös se, että toiminnasta järjestäjälle maksetulla korvauksella voidaan saada kaksinkertainen hyöty porilaisille lapsille ja nuorille. Jos lapsi tai nuori innostuu harrastamisen mallin kautta jostain toiminnasta on hänen vaivattomampaa siirtyä harrastamaan jo harrastamisen mallin kautta tutun toimijan pariin. Pienenä mutta kokoaan suurempana osatekijänä onnistuneen harrastuskokemuksen suhteen pitää mainita välipala. Lähes kaikissa kouluilla tapahtuvissa harrastuksissa Porin malli tarjoaa välipalan, joka tarjotaan yhteistyössä Porin palveluliikelaitoksen ja koulujen kanssa. Välipala toimii paitsi välttämättömänä energiatankkauksena, myös tarpeellisena hengähdystaukona koulupäivän ja harrastustoiminnan välillä.

Harrastamisen Porin mallin monipuolinen toteutustapa mahdollistuu kaupungin toiminnalle myöntämällä lisärahoituksella. OKM:n (kaudelle 23-24 myöntämän 170 000 €) ja kaupungin (kiinteä 120 000€ rahoitus v. 2023 alkaen) rahoituksen turvin käynnistetty Harrastamisen Porin mallin syyskausi 2023 on toistaiseksi laajamittaisin (89 viikoittaista harrastusryhmää) ja tavoittaa tällä hetkellä joka viikko n. 14% (yli 1100 lasta ja nuorta) Porin peruskouluikäisistä oppilaista. Omalla kaupungin erillisrahoituksella on tulevan vuoden aikana tarkoitus myös pilotoida toimintaa, jossa harrastamisen mallin toimintoja viedään myös muutamaan, ennalta valikoituun esiopetusryhmään kesken päivän toteutettavaksi toiminnaksi.

Lisätietoja

Porin Harrastamisen mallin verkkosivu

Jaa somessa:

Muita käytänteitä