Hyppää sisältöön

Johdon sitoutuminen, verkostotyö ja yhdessä sovitut tavoitteet ovat Kouvolan Harrastamisen mallin avaintekijöitä

kuva: OKM

Laaja verkostoyhteistyö luo vankan pohjan Kouvolan Harrastamisen mallille. Se helpottaa harrastusten järjestämistä ja mahdollistaa yhdessä toiminnan suunnittelun.

Yhteistyöverkoston ”puhelinluettelo” helpottaa koordinaattorin työtä

Kouvolassa koottiin eri toimialojen edustajat yhteen jo ennen ensimmäistä Harrastamisen Suomen mallin avustushakua. Tuolloin kartoitettiin alueella toimivat lasten ja nuorten harrastamiseen liittyvät verkostot ja niiden avulla selvitettiin, ketkä olisivat kiinnostuneita olemaan mukana mallin toteutuksessa. Samalla koottiin koko verkoston kattava ”puhelinluettelo”, jonka avulla toimijoihin voidaan olla nopeasti yhteydessä, mikäli tietyt harrastustoiveet nousevat lasten ja nuorten kuulemisessa esille. Erilaisten verkostojen hyödyntäminen ja yhteistyö onkin ollut käytössä koko Harrastamisen Suomen mallin toteutusajan.

Nykyään monet uudet toimijat ja harrastusten toteuttajat ovat suoraan yhteydessä harrastamisen koordinaattoriin, sillä tieto Harrastamisen Suomen mallista on lähtenyt leviämään.  Uudet yhteydenotot otetaankin ilolla vastaan, sillä harrastustoiminta on laajenemassa uusiin peruskouluihin ja ohjaajia tarvitaan lisää. Ohjaajina Kouvolan mallissa toimivat mm. opettajat, koulujen muu henkilökunta, urheiluseurat ja yksityisyrittäjät.

Matkan varrella olemme oppineet, että kun kyse on maksuttomasta toiminnasta, niin lasten ja nuorten sitouttaminen mukaan laadukkaalla toiminnalla on äärimmäisen tärkeää. Lapsia ei ryhmissä näy, jos toiminta ei ole tarpeeksi hyvää.

KIA OJANEN, KOUVOLAN MALLIN HARRASTUSKOORDINAATTORI

Kaksi ohjausryhmää: ketterä arjen apu ja laaja verkostomainen kehittäjä

Kouvolan mallissa on kaksi ohjausryhmää. Laajempi ohjausryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa, kun taas toisen tehtävä on toimia ketterästi arjen toiminnan tukena. Kyseinen ohjausryhmä onkin nimetty ”arjen ohjausryhmäksi” ja se tapaa noin kuuden viikon välein. Siihen kuuluvat kasvatuksen ja opetuksen johtaja sekä liikuntapalvelujen, kasvun tuen, perusopetuksen ja kulttuuripalvelujen päälliköt. Lisäksi ryhmässä on edustus nuorisopalveluista, liikunta- ja kulttuurijärjestöistä sekä harrastamisen koordinaattori.

Laajan ohjausryhmän apu on sujuvoittanut mm. yhteistyötä koulujen kanssa. Siihen kuuluvat harrastamisen koordinaattorin lisäksi sivistysjohtaja, kasvatuksen ja opetuksen johtaja sekä liikuntapalvelujen, kasvun ja tuen, perusopetuksen ja kulttuuripalvelujen päälliköt. Ryhmään kuuluu edustajia myös liikunta- ja kulttuurijärjestöistä sekä nuorisopalveluista.

Toimivasta harrastussivustosta helpotusta viestintään

Yhtenä isona onnistumisena toiminnan organisoinnissa Kouvolassa pidetään Hellewi-järjestelmää, joka kokoaa näppärästi yhteen kaiken alueen harrastustoiminnan. Se on sujuvoittanut toimintaan osallistumistumista sekä sopivien ja lähellä olevien harrastuskerhojen löytämistä. Harrastukset löytyvät sieltä ketterästi niin koulujen kuin viikonpäivienkin mukaan. Jokainen perhe voi siis tutustua sen avulla vaivatta paikalliseen harrastustarjontaan. Lisäksi harrastustoiminnan koordinaattori voi lähettää sen kautta helposti ja turvallisesti tietoa perheille.

Toiminnan tavoitteet näkyville

Yhteistyötahojen kanssa sopimuksia tehtäessä on Kouvolassa käyty läpi palkkauksen lisäksi myös se, mitä harrastuksilta odotetaan. Harrastamisen Suomen mallissa kyse ei ole vain tietyn lajin tai harras­tuksen opettamisesta. Tavoite on myös ryhmän yhteenkuuluvuuden vahvistaminen. Kouvolalle, kuten myös koko Harrastamisen Suomen mallille, on tärkeää edistää lasten ja nuorten hyvinvointia toimintaan osallistumalla. ”Kyse ei ole vain taitojen oppimisesta, vaan kyse on osallistumisesta ja osallisuudesta”, kertoo Harrastamisen koordinaattori Kia Ojanen.

Tulevana lukuvuonna Kouvolassa on suunnitteilla yhteinen alkupalaveri kaikille toiminnan toteuttajille. Näin kaikkien kanssa voidaan käydä läpi samalla kertaa Kouvolan mallin ajankohtaiset, ja käytännön toteutta­miseen liittyvät asiat. Asialistalla on tuolloin mm. toiminnan tavoitteet, käytännön pyörittämiseen ja laskutukseen liittyvät asiat sekä ryhmän ohjaamiseen liittyvät vinkit.

Pois päällekkäisestä tarjonnasta

Kouvolassa on panostettu myös siihen, ettei kouluilla tarjota päällekkäistä toimintaa. Harrastamisen Suomen malliin liittyvän harrastustoiminnan lisäksi seurataan aktiivisesti myös muiden toimijoiden tarjontaa, jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä. Näin lapsille ja nuorille näyttäytyvä harrastamisen kokonaisuus on mahdollisimman monipuolinen jokaisella osa-alueella.

Toimintaa kaikille

Kouvolassa järjestetään harrastustoimintaa myös erityisryhmille. Tämän lukuvuoden aikana on tarjottu mm. sirkusta ja yläkoulun puolella bänditoimintaa. Lasten ja nuorten toiveiden kuuleminen on tehty kunnan harrastuskoordinaattorin kokoamalla Webropol-kyselyllä. Toiveita toteutetaan myös kouluilta tulevien yhteydenottojen perusteella, mikäli lapset ja nuoret ovat kertoneet toiveistaan esimerkiksi liikunnanopettajalle.
Monesti koulut osaavat kertoa tarvittavista avustajatarpeista jo ryhmiin ilmoittautumisvaiheessa. Ennakkotiedot huomioidaan ja näin varmistetaan, että kaikki halukkaat voivat osallistua. Kouvolassa harrastuskoordinaattorille voi myös ilmoittaa, mikäli ongelmia ohjaustilanteissa syntyy. Tuolloin ohjaajan kanssa voidaan sopia mm. lisäohjaajasta tai muusta tarvittavasta avusta.

Nuorten näköistä toimintaa

Nuorten mukaan saamiseksi Kouvolassa on haluttu tarjota monipuolista toimintaa, joka ei ole sidottu pelkästään kouluympäristöön. Yhteistyötä tehdään mm. yksityisten kuntosalien kanssa. Käytössä on myös esimerkiksi useiden koulujen yhteistyönä järjestettävät kerhot sekä verkossa tarjottavat harrastukset. Koulurajat ylittävät harrastusryhmät mahdollistavat nuorille paikan uudenlaisiin sosiaalisiin tapaamisiin, kun taas verkossa tarjottavien harrastusten uskotaan helpottavan osallistumista erityisesti niiden nuorten osalta, joilla on suurempi kynnys lähteä pois kotoa ja tavata uusia ihmisiä.

Viestintä

Tulevan lukuvuoden toiminnasta on tarkoitus tiedottaa lapsille heti kesälomien jälkeen elokuussa. Kaikilla kouluilla ja mm. niiden kuraattoreilla on harrastustarjonta tiedossaan, joten he voivat osaltaan innostaa ja ohjata lapsia sekä nuoria heille sopiviin harrastuksiin.

Liikunnan aluejärjestöt, Olympiakomitea ja Liikkuva koulu -ohjelma ovat palkinneet onnistuneita koulu- ja seurayhteistyön malleja alueellisissa Urheilugaaloissa. Vuoden 2022 palkitsemisen teemana oli Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta. Kouvola sai 1.4.2022 Harrastaminen koulupäivän yhteydessä -palkinnon.

Lisätietoja Kouvolan Harrastamisen mallista

Kunnan harrastuskoordinaattorilta, Kia Ojanen (etunimi.sukunimi@kouvola.fi)
Kouvolan mallin -verkkosivut: https://peda.net/kouvola/perusopetus/hankkeet/kouvolan-malli
Kouvolan Hellewi-sivusto: https://uusi.kuntapalvelut.fi/kouvolanmalli/fi/

Jaa somessa:

Muita käytänteitä