Hoppa till innehåll

Pilotprojekt för att utvärdera effekterna och räckvidden av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet – vi söker 20 deltagarkommuner

Bild: Outi Neuvonen

Målet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att ge varje barn och ungdom en trevlig och kostnadsfri fritidsaktivitet i anslutning till skoldagen. Regelbundet deltagande i guidade fritidsaktiviteter ökar ofta känslan av tillhörighet och välbefinnande. Kontaktpunkten för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, undervisnings- och kulturministeriet, regionförvaltningsverket och Me-säätiö startar ett pilotprojekt som undersöker effekterna av modellens hobbygrupper i kommunerna samt påverkan på de deltagande barnens liv. Det finns plats för 20 kommuner att delta i pilotprojektet.

Bakgrund till pilotprojektet

Effekterna av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kommer att mätas under läsåret 2024–2025 i ett pilotprojekt där 20 kommuner runt om i Finland får delta. Bakom pilotprojektet står kontaktpunkten för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, undervisnings- och kulturministeriet, regionförvaltningsverket och Me-säätiö. Syftet med projektet, som genomförs i samarbete med de utvalda kommunerna, är att undersöka hur modellens hobbygrupper når barn och ungdomar från olika bakgrunder och hur fritidsaktiviteterna främjar deras sociala välbefinnande och känsla av delaktighet.

I det pilotprojekt som startar i augusti 2024 används datateknologi utvecklad av den allmännyttiga Me-säätiö. Me-säätiö producerar information om effekterna av fritidsaktiviteter och bygger ett gemensamt system för att mäta dessa. Stiftelsens mål är att med hjälp av insamlade data hitta lösningar för att förebygga utanförskap och ojämlikhet bland barn och ungdomar. Data, statistik och rapporter som samlas in av stiftelsen kan inte användas för att identifiera enskilda individer. Du kan läsa Me-säätiös dataskyddsbeskrivning här.

Fördelar av pilotprojektet för kommunerna

Genom att delta i det kostnadsfria pilotprojektet får kommunerna information om de hobbygrupper som organiseras enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och modellens effekter även nationellt. Den insamlade informationen från hobbygrupperna visar om det finns skillnader i räckvidden mellan olika aktiviteter eller gruppar, vilka effekter fritidsaktiviteterna har på barnens upplevelser och hur aktiviteterna ökar välbefinnandet och känslan av tillhörighet för alla deltagare.

Den insamlade informationen från kommunerna hjälper också till att utveckla Finlandsmodellen för hobbyverksamhet nationellt för att göra den mer effektiv och skapa ett gemensamt mätsystem som kan användas för att mäta effekterna av fritidsaktiviteter även i framtiden.

Insamling av data i praktiken

Att delta i pilotprojektet är enkelt och sker i enlighet med gällande dataskyddsförordning. Me-säätiö ansvarar för den tekniska genomföringen av datainsamling. Ifyllning av enkäterna görs så enkelt som möjligt för deltagarnas vårdnadshavare: information samlas in vid anmälan till hobbygrupperna samt vid slutet av varje termin.

Information om effekterna av själva fritidsaktiviteterna samlas in direkt från deltagarnas vårdnadshavare, antingen via informationssystemet Hellewi eller enklast via en enkätlänk. Me-säätiö samlar in enkätdata från vårdnadshavarna om familjernas bakgrundsinformation och deltagarnas välbefinnande och känsla av delaktighet. Informationen samlas in för allmännyttiga statistiska ändamål och kan inte användas för att identifiera individer.

Kommunerna får sammanställningar av resultaten från hobbygrupperna och kan samtidigt se vilka resultat som uppnåtts nationellt. Alla samarbetspartners i pilotprojektet får nationellt och regionalt sammanställd information om deltagarna i Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Kommunens roll i pilotprojektet

För att genomföra utvärderingen överlämnar kommunen anmälningsinformationen till Me-säätiö via systemintegration eller på annat överenskommet sätt. Me-säätiö och kommunen ingår ett avtal som reglerar genomförandet av enkäterna och överlämnandet av nödvändig information på ett säkert sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen.

För att säkerställa omfattande datainsamling stödjer Me-säätiö kommunerna i kommunikationen med familjerna och erbjuder färdigt material för detta. Enkäterna meddelas direkt till skolbarnens vårdnadshavare. Det är helt frivilligt för dem att besvara enkäterna.

Svaren och deltagarinformationen är konfidentiella och Me-säätiö överlämnar dem inte till andra parter. Resultaten av utvärderingen är statistiska och kan inte användas för att identifiera enskilda personer. Den statistik som Me-säätiö utför, de tillhörande enkäterna och dataöverföringen för detta syfte baseras på dataskyddslagens § 4 punkt 3.

Vill ni vara med?

Vill er kommun delta i pilotprojektet? Lämna era kontaktuppgifter så kontaktas ni av Me-säätiö och får mer information om deltagandet i projektet.

För mer information om pilotprojektet, kontakta:

Malva Sarantila,
Me-säätiö
Partnerskap
Tel. +358 44 591 2925
partners@mesaatio.fi

eller

Tarja Vartiainen,
Kontaktpunkt för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, Utbildningsstyrelsen
Specialsakkunnig
Tel. +358 295 331 071
 +358 295 331 071
Tarja.vartiainen@oph.fi

Dela på sociala medier:

Du kanske är intresserad