Hoppa till innehåll

För hobbyarrangörer

kuva: jan-kopriva-1aN4D5Glza8-unsplash

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet har som mål att stödja barns och ungas välbefinnande genom göra det möjligt för alla barn och unga att utöva en givande och kostnadsfri hobby i samband med skoldagen. Hobbyverksamhet ordnas för elever i årskurs 1–9 inom den grundläggande utbildningen. Hobbyverksamhet enligt modellen ordnas i 262 kommuner läsåret 2023–2024. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ger hobbyarrangörerna möjlighet till kommunsamarbete i form av hobbyverksamhet som byggts upp i anslutning till skoldagen. Som en del av modellen skaffar kommunerna avgiftsfri hobbyverksamhet för barn och unga till exempel som köpta tjänster av klubbar och föreningar. Hobbyarrangören bör kontakta hobbysamordnaren i sin kommun och anmäla sitt intresse för att anordna hobbyverksamhet.

Vem kan bedriva hobbyverksamhet?

Hobbyarrangörer kan vara idrottsföreningar, kulturaktörer, ungdomsorganisationer, kommuner och andra organisationer som anordnar hobbyverksamhet och har kompetens att verka med barn och unga. Hobbyn kan också vara en frivillig hobby som unga självmant utför i en övervakad miljö. Utifrån den information som fåtts vid hörandet av barn och unga samlar kommunen sådana hobbyarrangörer som tillgodoser barns och ungas hobbybehov och som kan vara lokala, regionala eller riksomfattande aktörer.

Barnen ritar på en hobbykurs. 41 % av eleverna som svarade på elevenkäten 2020 ville ha en bildkonsthobby. Bild: Tiia Bucovschi

Hur kan jag bli hobbyarrangör?

Läsåret 2023–2024 deltar 262 kommuner i Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Varje kommun väljer själv hobbyarrangörerna. Du kan bli hobbyarrangör genom att kontakta en kommun som deltar i Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Den som ansvarar för kommunens hobbyer finns oftast inom idrotts-, kultur-, ungdoms- eller undervisningsväsendet.

För att hjälpa kommunerna har en kontaktlista på finska sammanställts över hobbyarrangörer. Syftet med listan är att hjälpa kommunerna att hitta samarbetspartner och yrkeskunniga handledare för sådana hobbyer som barn och unga har önskat sig. Kontaktuppgifterna till listan över hobbyaktörer kan anmälas med en anmälningsblankett.

Till stöd för hobbyarrangörer finns på finska handboken “Harrastuksia kouluihin opas” för föreningar och andra hobbyarrangörer. Handboken förklarar hur man blir hobbyarrangör enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Handboken förklarar också vilka frågor som ska beaktas vid planeringen, ordnandet, uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.

För vem, när och var ordnas hobbyer?

Målgruppen är elever i årskurs 1–9 inom den grundläggande utbildningen. Verksamhet ordnas också för elever i privat- och övningsskolor. Hobbyer kan ordnas före, under och efter skoldagen. Verksamheten ordnas i regel i skolans lokaler eller i lokaler som finns nära skolan. Hobbyverksamhet kan också ordnas någon annanstans, om hobbyns innehåll kräver det (t.ex. ridning, skidåkning, bowling, simning eller museiklubb).

Hurdana hobbyer ordnas i Finlandsmodellen för hobbyverksamhet?

I Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ingår alla hobbyer: motion och idrott, konst och kultur, ungdomsbranschen, vetenskap, natur, hantverk och andra hobbyer. Kommunerna ska välja och ordna hobbyer utifrån de uppgifter som fåtts vid hörandet av barn och unga. Kommunerna har i sin ansökan om understöd våren 2023 kunnat använda resultaten från Elevenkäten 2022 eller motsvarande hörande av barn och unga. Den riksomfattande elevenkäten görs nästa gång hösten 2024.

Betalas hobbyarrangören ett arvode?

Varje kommun bestämmer själv de arvoden som ska betalas till hobbyarrangörerna. Kommunerna ska rikta det erhållna understödet huvudsakligen till lönekostnader samt rese- och materialkostnader för hobbyinstruktörer och assistenter till barn och unga som är i behov av särskilt stöd. Till exempel kan kommuner köpa hobbytimmar av hobbyarrangörer som inköpstjänster.

Dela på sociala medier: