Hoppa till innehåll

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Vad är Finlandsmodellen för hobbyverksamhet?

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet har som mål att stödja barns och ungas välbefinnande genom göra det möjligt för alla barn och unga att utöva en givande och kostnadsfri hobby i samband med skoldagen. Hobbyutbudet väljs utifrån barnens och de ungas önskemål. Verksamhetsmodellen planeras, byggs och prövas tillsammans med de aktörer som producerar hobbyer. Under pilotperioden 1.1–5.6.2021 ordnades hobbyverksamhet för elever i årskurs 1–9 inom den grundläggande utbildningen och för elever i påbyggnadsundervisning i 117 kommuner runt om i landet. Läsåret 2023–2024 ordnades verksamhet i 262 kommuner.

Var får man mer information om specialunderstödet till kommunerna för genomförandet av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet?

Ansökningsperioden för Finlandsmodellens stöd för hobbyverksamhet år 2024 öppnas i vecka fyra i januari. Undervisnings- och kulturministeriet ordnar en ansökningsinfo från och med onsdagen den 24 januari kl. 13.00. Cirka 14,5 miljoner euro i stöd kommer att fördelas. Ytterligare information om ansökningsinformationen finns i evenemangskalendern.

Understödet beviljas av regionförvaltningsverket. Mer information om ansökan om, användning av och rapportering om understöd finns på regionförvaltningsverkets webbplats.

Vid behov kan ni kontakta en tjänsteman vid regionförvaltningsverket i er region, vars kontaktuppgifter finns på regionförvaltningsverkets webbplats för understöd och i understödsbeslutet.

Hur stöder Finlandsmodellen för hobbyverksamhet barns och ungas välbefinnande?

Barns och ungas välbefinnande utgör grunden för samhällets och för vårt gemensamma välbefinnande. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kan användas för att på ett övergripande sätt stödja en trygg och meningsfull fritid och förebygga ensamhet hos barn och ungdomar genom olika hobbyinnehåll, samtidigt som barn och ungdomar lär sig nya färdigheter och får nya vänner. Modellen stödjer även familjer, för när fritidsintressen är kopplade till skoldagen frigörs kvällstid som familjernas gemensamma tid.

Hur säkerställer man att barn och ungdomar som inte utövar hobbyer deltar?

Det vore bra att erbjuda hobbymöjligheter och information om hobbyinnehållet i synnerhet till barn och unga som inte utövar hobbyer. Det multiprofessionella fältet (lärare, elevvård, skolcoacher, flerspråkiga handledare, yrkesutbildade personer inom den regionala ungdomsverksamheten osv.) har till uppgift att hjälpa barn och unga som inte utövar hobbyer att hitta något som de vill göra i samband med skoldagarna genom nya hobbyer. Fältet av aktörer som arbetar med barn och unga är brett och kompetent. Det lönar sig att utnyttja deras yrkesskicklighet i verksamhet enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

På vilka grunder bildas kommunernas hobbyutbud?

Hobbyer ska väljas ut och ordnas utifrån information som samrådet med barn och unga ger. Samråd ska hållas innan en skolspecifik hobbyplan tas fram. Kommuner har kunnat utnyttja undervisnings- och kulturministeriets elevenkät 2022 som ett verktyg i samband med samrådet eller ordna ett eget samrådsförfarande. I samband med samrådet ska barnens och de ungas önskemål gällande hobbyer tas fram för varje skola. Den riksomfattande elevenkäten görs nästa gång 2024.

Vilka hobbyer önskar skolelever i samband med skoldagarna i elevenkäten 2022?

I undervisnings- och kulturministeriets elevenkät 2022 deltog 164 000 barn och unga från 1 500 skolor. De mest populära hobbyerna för flickor är ridning, djurklubb, bildkonst, matlagning och klättring. Enligt pojkar är de mest populära hobbyerna fotboll, parkour, dataspel, biljard/snooker samt jakt och fiske. Gymmet och snowboard/skidåkning är högst upp i önskningarna för både mellanstadie pojkar och flickor.

Nästa gång ordnar undervisnings- och kulturministeriet en riksomfattande elevenkät hösten 2024.

Vilka hobbyer önskar skolelever i samband med skoldagarna i elevenkäten 2020?

I undervisnings- och kulturministeriets elevenkät 2020 deltog 197 040 barn och unga. I elevenkäten tillfrågades barns och ungas hobbyönskemål i samband med skoldagen. Enkäten skickades till alla 2 229 låg- och högstadier i vårt land. Skoleleverna fick välja sina favorithobbyer och hobbyer som de skulle vilja prova på bland ett urval på 76 hobbyer. Resultatet var att 55 procent av skoleleverna vill börja med en hobby. Var femte saknar en meningsfull hobby. Mer än 60 procent av dem skulle vilja börja med en hobby.

Lågstadieelevernas önskehobbyer är parkour, klättring, matlagning, djurklubb, bildkonst, snowboard/utförsåkning och fotboll Högstadieelevernas önskehobbyer är gym, snowboard/utförsåkning, matlagning, bowling, skytte/bågskytte, mopedreparation och biljard.

Flickor och pojkar har olika önskemål gällande hobbyer. Flickorna önskar sig ridning, matlagning, konst, djurklubb, dans, klättring och agility. Pojkarnas favoriter är parkour, speldesign/kodning, fotboll, mopedreparation, BMX-cykling/terrängcykling, jakt och snowboard/utförsåkning. Flickorna är också intresserade av att prova på bl.a. filmklubb, hantverk, modeteckning och fotografering; pojkarna igen t.ex. historieklubb, arkitektur samt medie-, video- och ljuskonst. Nästa gång ordnar undervisnings- och kulturministeriet en riksomfattande elevenkät hösten 2024.

Har längden på hobbyutövandet fastställts?

I anvisningen för ansökan om understöd har längden på hobbyutövandet inte fastställts. Kommunerna kan själva bestämma längden på hobbyutövandet. Hobbyn ska pågå så länge att barnen och ungdomarna får en upplevelse av ett hobbyutövande.

Vad är den riksomfattande hobbyveckan?

I Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ingår en riksomfattande hobbyvecka i skolorna. Veckans huvudsakliga mål är att hjälpa barn och unga att hitta en egen hobby. Under den årliga hobbyveckan erbjuds eleverna möjlighet att prova på hobbyverksamhet inom konst, kultur, vetenskap, idrott och andra områden. Idéer till nya hobbyer finns på hobbyveckans webbplats under hela året. På webbplatsen finns hobbyer för att teckna seriefigurer och från parkour till teater och matlagning. År 2024 ordnas hobbyveckan 6.-12.5. 2024. Idén till veckan härstammar från barn och unga.

Var hittar jag skatteanvisningar för allmännyttiga samfund?

Skatteanvisningar för allmännyttiga samfund finns på skatteförvaltningens webbplats. Råd i skattefrågor kan också begäras direkt via Skatteförvaltningens servicenummer.

När ansöker man om understöd för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet?

Ansökan om understöd till kommunerna för genomförandet av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet infaller i början av året. Undervisnings- och kulturministeriet publicerar ett ansökningsmeddelande där ansökningsvillkoren framgår. Ansökningsvillkoren kan variera något från år till år. Understöd söks årligen via regionförvaltningens e-tjänst.

Ansökningsperioden för Finlandsmodellens stöd för hobbyverksamhet år 2024 öppnas i vecka fyra i januari. Undervisnings- och kulturministeriet ordnar en ansökningsinfo från och med onsdagen den 24 januari kl. 13.00. Cirka 14,5 miljoner euro i stöd kommer att fördelas. Ytterligare information om ansökningsinformationen finns i evenemangskalendern.

Vilka är kriterierna för hobbylektionerna? Är lektionslängden till exempel flexibel?

Hobbyn ska vara önskad av barn eller unga, dvs. trevlig, avgiftsfri och i samband med skoldagen. Närmare kriterier finns i meddelandet om ansökan av understöd. Längden på hobbyutövandet fastställs inte i anmälan om ansökan av understöd. Kommunerna kan själva bestämma längden på hobbyutövandet. Hobbyn ska pågå så länge att barnen och ungdomarna får en upplevelse av ett hobbyutövande, t.ex. cirka en timme.

Hur gamla ska handledarna vara i Finlandsmodellen för hobbyverksamhet?

Ansvarspersonen för en hobby enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska vara 18 år eller äldre. Yngre personer kan verka som instruktörer för en hobbygrupp.

Vilken typ av mellanmål erbjuder kommunerna elever som kommer till Finlandsmodellen för hobbyverksamhet?

Kommunerna erbjuder som mellanmål t.ex. frukt, mellanmålskex, juice, smoothies, yoghurtdrycker och frallor.

Var ordnas hobbyer enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet?

Hobbyer enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ordnas läsåret 2023–2024 i 262 kommuner. Hobbyverksamheten ordnas i regel i skolans lokaler eller i lokaler som finns nära skolan. Hobbyverksamhet kan också ordnas någon annanstans, om hobbyns innehåll kräver det (t.ex. ridning, skidåkning, bowling, simning, museiklubb).

Vilka anmälningssystem använder kommunerna för anmälan till hobbyer enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet?

Kommunerna använder bland annat följande anmälningssystem: Hellewi, Lyyti, Microsoft Forms, PopUpkoulu och Webropol.

Dela på sociala medier: