Hoppa till innehåll

Till kommunerna

Bild: Tiia Bucovschi

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet har som mål att stödja barns och ungas välbefinnande genom göra det möjligt för alla barn och unga att utöva en givande och kostnadsfri hobby i samband med skoldagen. Hobbyutbudet väljs utifrån barnens och de ungas önskemål.

Specialunderstöd till kommunerna

Ansökningsperioden för Finlandsmodellens stöd för hobbyverksamhet år 2024 öppnas i vecka fyra i januari. Undervisnings- och kulturministeriet ordnar en ansökningsinfo från och med onsdagen den 24 januari kl. 13.00. Cirka 14 miljoner euro i stöd kommer att fördelas. Ytterligare information om ansökningsinformationen finns i evenemangskalendern.

Undervisnings- och kulturministeriets ansökan om understöd för läsåret 2023–2024 avslutades 28.2.2023.  I understöd för genomförandet av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet beviljades kommunerna 17 miljoner euro. Målet är att förankra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet som en permanent praxis i kommunerna. Mer information om ansökan om, användning av och rapportering om understöd finns på regionförvaltningsverkets webbplats. Vid behov kan ni kontakta en tjänsteman vid regionförvaltningsverket i er region, vars kontaktuppgifter finns på regionförvaltningsverkets webbplats för understöd.

Hitta en hobbyarrangör

I Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ingår alla hobbyer: motion och idrott, konst och kultur, ungdomsbranschen, vetenskap, natur, hantverk och andra hobbyer. Hobbyarrangörer kan vara idrottsföreningar, kulturaktörer, ungdomsorganisationer, kommuner och andra organisationer som anordnar hobbyverksamhet och har kompetens att verka med barn och unga. Hobbyn kan också vara en frivillig hobby som unga självmant utför i en övervakad miljö.

För att hjälpa kommunerna har en kontaktlista på finska sammanställts över hobbyarrangörer. Syftet med listan är att hjälpa kommunerna att hitta samarbetspartner och yrkeskunniga handledare för sådana hobbyer som barn och unga har önskat sig. Kontaktuppgifterna till listan över hobbyaktörer kan anmälas med en anmälningsblankett.

Till stöd för hobbyarrangörer finns på finska handboken “Harrastuksia kouluihin opas” för föreningar och andra hobbyarrangörer. Handboken förklarar hur man blir hobbyarrangör enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Handboken förklarar också vilka frågor som ska beaktas vid planeringen, ordnandet, uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Det lönar sig att berätta om handboken för dem som ordnar kommunens hobbyer.

Elevernas önskemål om hobbyer

Kommunerna ska välja och ordna hobbyer utifrån de uppgifter som fåtts vid hörandet av barn och unga. Samråd ska hållas innan en skolspecifik hobbyplan tas fram. Kommuner kan utnyttja undervisnings- och kulturministeriets elevenkät 2022 som ett verktyg i samband med samrådet eller ordna ett eget samrådsförfarande. I samband med samrådet ska barnens och de ungas önskemål gällande hobbyer tas fram för varje skola. Kommunerna kan alternativt också ordna ett eget hörande och utnyttja resultaten från det. Resultaten av elevenkäten 2022 eller motsvarande hörande av barn och unga har fått användas vid ansökan om understöd våren 2023. Den riksomfattande elevenkäten görs nästa gång hösten 2024. Mer information om elevenkäten finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Dela på sociala medier: