Hoppa till innehåll

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet får 17 miljoner euro i understöd

Regionförvaltningsverken har fattat beslut om understöden för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Understödstagarna ordnar fritidsverksamhet för barn och unga under läsåret 2023–2024.

Regionförvaltningsverken har beviljat totalt 17 000 000 euro i statsunderstöd till 252 sökande för att genomföra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.Understödet beviljades för verksamhet som ordnas i sammanlagt 262 kommuners områden. Under ansökningsomgången våren 2023 söktes 23,9 miljoner euro i understöd hos regionförvaltningsverken.

Med de beviljade understöden ordnas verksamhet läsåret 2023–2024. Med hjälp av understöden kan över 11 000 klubbar ordnas i nästan 2 000 skolor. Nästan 450 000 barn eller unga deltar i understödd verksamhet.

Tanken bakom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att göra det möjligt för alla barn och unga att ha en angenäm och gratis hobby i samband med skoldagen. Verksamheten omfattar elever i årskurserna 1–9 i grundläggande utbildningen. Regionförvaltningsverken beviljar understöd för att genomföra modellen. Understöd beviljas kommunerna men också representanter för den privata eller tredje sektorn kan ordna fritidsverksamheterna. Ett nära samarbete mellan kommuner, idrottsföreningar, kulturaktörer, ungdomsorganisationer och andra sammanslutningar som arbetar med barn och unga möjliggör mångsidiga hobbymöjligheter för barn och unga.

Uppfinningsrika sätt att få barn och unga att delta i hobbyer – ett plock i projekten som fått understöd

Grankulla stads tvåspråkiga projekt satsar i fortsättningen starkt på kommunikationen för att få informationen om hobbymöjligheterna att bättre nå ut i synnerhet till de unga. Också barns och ungas delaktighet i att utveckla enskilda hobbyinnehåll och hela verksamhetsmodellen ökas. Nya hobbyinnehåll är till exempel en matlagningsklubb på distans och att kombinera språkbad och klubbar med olika teman.

Under den nya understödsperioden ordnar Karleby stad fler klubbar och tar i bruk ett hobbyrecept, som ska hjälpa hitta de barn och unga som behöver hobbyer. Man satsar på hobbyverksamhetens kvalitet genom att utarbeta en guide för handledarna och regelbundet samla in respons från barnen och de unga.

I Kuusamo stad och Pudasjärvi stad samarbetar projekten när det gäller att ordna spelhobbyer. Städerna har sinsemellan kommit överens om att elever i åk 7–9 i Pudasjärvi får delta i spelklubben som ordnas på distans av Kuusamo och på motsvarande sätt får elever i åk 1-6 i Kuusamo delta i spelklubbar som ordnas av Pudasjärvi.

I Libelits kommuns projekt finns ett starkt sektorsövergripande samarbete, vilket har gett barn och unga ett mångsidigt och innovativt hobbyutbud. I projektet har man också beaktat barn och unga som behöver särskilt stöd. Kommunikationen är planerad att ske regelbundet och via flera kanaler, vilket möjliggör kontakter med hobbyanordnarna, barnen, de unga och hemmen.

Projektet i Nousis kommun har mångsidigt utvecklat sin egen hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen och i synnerhet satsat på hobbydetektivverksamhet. Hela den lilla kommunen har en gemensam vilja att ordna hobbyverksamhet av hög kvalitet, vilket bl.a. har gjort det möjligt att göra hobbydetektivtjänsten stadigvarande. Hobbydetektiven hjälper barn och unga att hitta en meningsfull hobby och leder hobbygrupper.

I fritidsverksamheten som ordnas efter skoldagen i Utsjoki kommun kan man under det kommande läsåret ordna nästan hälften av klubbarna på samiska. Antalet samiskspråkiga klubbar har ökat jämfört med i fjol. Målet är att uppmuntra barn och unga att använda sitt modersmål mångsidigt på fritiden och att också få finskspråkiga barn att lära sig mera samiska. Problemet är fortfarande att det är svårt att hitta handledare som kan samiska och finska.

Beviljade understöd för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet enligt region

Bakom länkarna ser du enligt region vilka understöd som beviljades av regionförvaltningsverken våren 2023.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

55 sökande beviljades totalt 5 591 998 euro.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

34 sökande beviljades 1 780 731 euro.

Regionförvaltningsverket i Lappland

20 sökande beviljades 665 222 euro.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

36 sökande beviljades 2 151 030 euro.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

78 sökande beviljades 4 636 352 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

29 sökande beviljades 2 236 666 euro i understöd.

Läs mer

Du hittar information om understöd som beviljas av undervisnings- och kulturväsendet i regionförvaltningsverken på webbplatsen aviavustukset.fi.

StatsunderstödLänk till en annan webbplats

Du kan läsa mer om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet på webbplatsen harrastamisensuomenmalli.fi. På webbplatsen finns till exempel god praxis och material för dem som genomför Finlandsmodellen.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhetLänk till en annan webbplats

Det nationella centret för utbildningsutvärdering NCU har publicerat sin bedömning av Finlands modell för hobbyverksamhet. Resultaten av utvärderingen finns på NCU:s webbplats (på finska).

Meningsfull fritid, kompisar och koordinering – En utvärdering av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet – NCU

Mer information

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Överinspektör Jukka Moilanen, tfn 0295 016 686
Överinspektör Marko Ojala, tfn 0295 016 175
Överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Överinspektör för biblioteksväsendet Virpi Launonen, tfn 0295 016 845
Överinspektör för idrottsväsendet Tapio Niskanen, tfn 0295 016 336
Överinspektör för ungdomsväsendet Laura Oksanen, tfn 0295 016 150

Regionförvaltningsverket i Lappland

Överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396
Överinspektör för undervisningsväsendet Mari-Annika Hemmi, 0295 017 068

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Överinspektör Elli-Noora Rinne, tfn 0295 018 085

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Överinspektör Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824
Planerare Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663
Planerare Tapio Taskinen, tfn 0295 017 589

fornamn.efternamn@rfv.fi

Dela på sociala medier:

Du kanske är intresserad